خدمات مشاوره و آموزش بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

شرکت پیشگامان فناوری دژپارس خدمات تخصصی مشاوره و آموزش را در کنار خدمات فنی و مهندسی به سازمان شما در حوزه بهینه سازی سیستم مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات با هدف ارتقاء و تضمین قابلیت اطمینان ارائه می نماید. ماموریت شرکت پیشگامان فناوری دژپارس در ارائه خدمات تخصصی مشاوره و آموزش توانمند سازی نفرات سازمان شما و پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی است. تخصص شرکت پیشگامان فناوری دژپارس ارائه خدمات زیر است:

ارزیابی تخصصی و سنجش نقاط قوت و ضعف سیستم نگهداری و تعمیرات بر حسب مدل های مطرح بین المللی
تدوین نقشه راه تعالی سازمان بر حسب مفاهیم مدیریت دارایی
پیاده سازی تکنیک‌های تضمین و ارتقاء قابلیت اطمینان
تحلیل علل ریشه ای رخداد خرابی (RCA) تحت لیسانس شرکت Failsafe Network آمریکا
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
مدیریت مواد و قطعات یدکی
بهینه سازی فرآیند نگهداری قطعات در انبار
بهینه سازی فرآیند سفارش مواد و قطعات یدکی
ارائه آموزش‌های تخصصی با هدف توانمندسازی مهارت نیروی انسانی و ارتقاء فرهنگ سازمانی